Lehdistötiedote 6.10.2017 PSG Turva Oy

Asia: Myyntipäällikön rasistinen ja loukkaava kirjoittelu sosiaalisessa mediassa.

Hallituksen päätös

PSG Turva Oy:n hallitus ja työntekijä ovat yhteisellä sopimuksella päätyneet purkamaan työsuhteen, tietoon tulleiden rasististen ja ihmisarvoa loukkaavien kirjoitteluiden johdosta. Ennen hallituksen kokousta myös yhtiön johtoryhmä kokoontui, ja läpi kävi sisäisen tutkinnan tuloksen sekä antoi hallitukselle suositukset toimenpiteitä.

PSG Turva Oy:n lausunto

PSG Turva Oy kiittää aktiivisia henkilöitä, jotka tuovat esille epäkohtia joiden seuraamiseen yrityksellä ei ole lainsäädännön perusteella oikeutta. Juridisia haasteita on käsitelty tarkemmin liitteessä.

Yhtiö jyrkästi irtisanoutuu rasismista ja vihapuheesta sekä kunnioittaa ihmisarvoa. Yritys työllistää ja tulee jatkossa työllistämään runsaasti maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, jotka ovat osoittautuneet merkittäväksi voimavaraksi monikulttuurisessa yhteiskunnassa.
PSG Turva Oy korostaa, että kyseinen henkilö on toiminut yrityksessä myyntitehtävissä eikä ole osallistunut palveluiden tuottamiseen esimiesasemassa. Hän on vastannut myyntiryhmän ohjaamisesta, sekä osallistunut myyntityöhön ja tarjousten laatimiseen PK sektorin asiakkaille.

Toimenpiteet asian johdosta koko henkilöstölle

PSG Turva Oy tulee painokkaasti korostamaan henkilöstölleen asiallisen, syrjimättömän ja ihmisarvoa kunnioittavan käytöksen merkitystä työelämässä ja vapaa-ajalla. Yhtiö tuiee ilmaisemaan, ettei se tule hyväksymään vihapuhetta tai ihmisarvoa loukkaavaa kirjoittelua.
Uutena käytäntönä otetaan käyttöön työntekijä antama kirjallinen sitoumus käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Työntekijät tulevat kahden välisellä sopimuksella sitoutumaan siihen, että eivät käytä sosiaalisessa mediassa rasistista tai epäkunnioittavaa kirjoittelua sekä vihapuhetta. Lisäksi yhtiö täsmentää sosiaalisen median ohjettaan työntekijöille.
Vantaalla, 6.10.2017

Petri Lokka
toimitusjohtaja
PSG Turva oy

Juridiset haasteet

Sisäisessä tutkinnassa selvitettiin sekä työnantajan että työntekijän juridista asemaa kyseessä olevassa tilanteessa. Juridinen asema on osoittautunut työnantajan osalta haasteelliseksi tilanteessa, jossa työtekijä syyllistyy rasistiseen kirjoitteluun sosiaalisessa mediassa.

PSG Turva Oy selvitti työnantajan mahdollisuuksia puuttua tällaiseen kirjoitteluun, silloin kun ne eivät liity suoraan työtehtäviin. Työnantaja liiton juristin kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella työnantajalla ei ole oikeuskäytännön perusteella kyseisessä tapauksessa irtisanomisperustetta. Työnantajan tulee ensisijaisesti noudattaa tilanteessa varoitusmenettelyä.
Lapin yliopiston työ- ja sosiaalioikeuden professori Koskisen julkaisujen olemme todenneet tukevan tätä samaa näkemystä työantajan oikeudesta puuttua työntekijän sosiaalisen median kirjoitteluun, kun kirjoittelu ei ole työnantajaa herjaavaa tai liity salassa pidettävän tiedon jakamiseen. Lojaliteetti- ja uskollisuusvelvollisuuden rikkomisena voidaan pitää muun muassa kilpailevan toiminnan harjoittamista, ammatti- ja liikesalaisuuksien paljastamista sekä edellä mainittua työnantajaa loukkaavaa julkista arvostelua.

Työntekijän moitittava käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa vapaa-ajana voi joissakin tilanteissa oikeuttaa työnantajan päättämään työsuhteen, joissakin tilanteissa siitä voidaan antaa vain varoitus. Työnantaja ei voi kuitenkaan estää työntekijöidensä sosiaalisen median käyttöä työajan ulkopuolella. Työntekijän on kuitenkin huomioitava työsopimuksesta johtuvat velvollisuutensa myös vapaa-aikana. Tarkastelu on tilannekohtaista oikeuskäytännössä, vapaaajalla työnantajaa loukkaava kirjoittelu on tulkittu lojaliteetti velvollisuuden rikkomiseksi, jolloin työsuhde on voitu päättää työlainsäädännön perusteella. Työntekijän omalla ajallaan sekä omalla sosiaalisen median tilillä julkaisema rasistinen tai muu loukkaavaa kirjoitusta, ei ole katsottu olevan irtisanomisperuste. Työntekijän yksityisyydensuojan ja sananvapauden osalta ongelma on siinä, onko näillä perustein irtisanotuilla työsopimuksilla yhteyttä laillisiin suomen työsopimuslain mukaisiin päättämisperusteisiin.

Luottamuspulan voi muodostaa myös työntekijän epärehellisyys, niin työaikana kuin vapaaajallakin. Vapaa-aikana tapahtunut rikos voi muodostaa irtisanomis- tai purkamisperusteen, mikäli rikos vaikuttaa olennaisesti työstä suoriutumiseen tai se on erityisen haitallista ottaen huomioon työntekijän aseman. Tällainen työntekijän asemaan haitallisesti vaikuttava epärehellisyys voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun myymälän kassanhoitaja syyllistyy vapaaajallaan petokseen. Toisaalta on arvioitava se, kuinka vahingollista toiminta on ollut työnantajaa kohtaan. Sopimaton käytös voi ilmetä myös sosiaalisessa mediassa kirjoitteluna, jolloin se voi muodostaa luottamuspulan ja tällöin myös irtisanomisperusteen.
Muualla kuin työssä tapahtunutta työntekijän sopimatonta käytöstä ei voida pitää työsuhteen kannalta yhtä ratkaisevana, ellei esimerkiksi työntekijän asema työnantajan palveluksessa edellytä asianmukaista käytöstä myös vapaa-aikana tai ellei teolla ole välitöntä vaikutusta työnantajan olosuhteisiin tai työntekijän kykyyn tehdä työtä. (TT:2011-17)
Tilanteessa henkilön toiminta on vaarantanut merkittävästi yrityksen asiakassuhteet sekä vahingoittanut oleellisesti yrityksen ja asiakasyritysten imagoa. Koska vastaavanlaisista tapauksista ei ole oikeudenkäyntien osalta selkeää ennakkotapausta, on lakimies suositus varoitusmenettelyä.

Asiakaslähtöistä sekä kotimaista turvallisuuspalvelua. Haluatko lisätietoa palveluistamme? Ota yhteyttä myyntiin helposti - Soita 010 235 7804
Lähetä
Lähetä