Koulutuspalvelut

Varmista organisaation kyky toimia normaalista poikkeavissa tilanteissa

Tutustu
PSG Turvan koulutuspalvelut

Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutuksella vahvistetaan organisaation kykyä toimia normaalista poikkeavissa tilanteissa, jolloin vaarassa saattaa olla työntekijän terveys, toiminnan jatkuvuus tai yrityksen maine.

Turvallisuuskoulutuksessa parannetaan henkilöstön käsitystä yrityksen turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä annetaan toimintamalleja omaan selviytymiseen poikkeavissa tilanteissa. Koulutukset toteutetaan yrityksen turvallisuusohjeston mukaisesti.

Haluan tarjouksen
Tarjoamamme turvallisuuskoulutukset ovat esimerkiksi
 • Aggressiivisen henkilön kohtaaminen
 • Uhkatilannekoulutukset
 • Työpaikkaväkivallan ehkäisy
 • Uhkatilanne hallinta
 • Kriisitilanteiden hallinta ja johtaminen
 • Matkustusturvallisuus; yleinen
 • Matkustusturvallisuus; toiminta kriisialueella
 • Käytännön tietoturvallisuus työpaikalla
 • Riskienhallinnan perusteet
PSG Turvan koulutuspalvelut

Paloturvallisuus

Tarjoamme koulutuspalveluita yrityksille ja yhteisöille omatoimisen sekä ennaltaehkäisevän toiminnan tueksi. Koulutukset voivat olla koulutustarjonnastamme räätälöityjä koulutuspaketteja tai asiakkaan toiveiden mukaisesti totetutettuja koulutuskokonaisuuksia.

Koulutusten tarkoituksena on lisätä tietoa palo- ja pelastuturvallisuudesta, sekä opastaa asiakasta omatoimisen suojelun kehittämisessä. Koulutuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi yrityksen pelastussuunnitelman tai turvallisuussuunnitelman laatiminen, sekä sen jalkauttaminen henkilöstölle. Koulutus voi sisältää useita eri harjoituksia ja aihepiiriin kuuluvia luentoja.

Haluan tarjouksen
Esimerkkejä koulutus mahdollisuuksista ovat
 • Tulityökortti
 • Työturvallisuuskortti
 • Sosiaali- ja terveysalan turvakortti
 • Alkusammutuskoulutukset
 • Kiinteistön paloturvallisuus
 • Suojeluhenkilöstönkoulutukset
 • Poistumisharjoitukset
 • Alkusammutuskoulutus
PSG Turvan koulutuspalvelut

Soster turvakoulutus

Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Korkeatasoista turvallisuuskulttuuria on se, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. Oppilaille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikurssin on kesäkuun 2013 loppuun mennessä suorittanut yli 19 000 henkeä.

Haluan tarjouksen
Soster turvakoulutuksen sisältö
 • Kurssin avaus ja tavoitteet, turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus
 • Turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
 • Paloturvallisuus, tulipalo ja sen ehkäisy
 • Toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot
 • Henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat
 • Käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu
 • Kurssikoe ja kurssin päättäminen

Kurssin sisältöä hallinnoi ja siitä vastaa Suomen Palopäällystöliitto (SPPL)

Yrityksille

Tarjoamme yrityksille koulutuspalveluita koko turvallisuus- ja työturvallisuuskoulutus valikoimamme laajudelta. Koulutukset toteutetaan yksilöllisesti ja kustannustehokkaasti.

Koulutustarjontamme kattaa koulutuksia muutaman tunnin turvallisuusluennosta, koko päivän kestäviin turvallisuuskoulutuksiin. Koulutuksiin on saatavana myös skenarioharjoitusosioita.

Haluan tarjouksen

Oppilaitoksille

Tarjoamme oppilaitoksille palveluita kahdella eri osa-alueella, henkilöstön ja oppilaiden turvallisuuskoulutukset sekä kouluttajapalvelut.

Turvallisuuskoulutukset

Opettajille ja oppilaille tarjottavat koulutukset keskittyvät pääsääntöisesti henkilö- ja oppilaitosturvallisuuteen.

Koulutuksia ovat esimerkiksi:

 • Oppilaitosturvallisuus
 • Aggressiivisen henkilön kohtaaminen
 • Uhkatilannekoulutukset
 • Työpaikka väkivallan ehkäisy

Kouluttajapalvelut

Tarjoamme oppilaitoksille kouluttajapalveluita tukemaan opetuksen muuttuvissa resurssitarpeissa, sekä kouluttajiamme voidaan käyttää sijaisopettajina sairaustapauksissa tai loman aikana.

Alkusammutus

Yrityksissä alkusammutuksen osaava henkilökunta on tärkeä osa yrityksen toiminnan jatkuvuuden toteuttamista, jos tuli pääsee irti vahingot ovat mittavat ja yrityksen toiminta saattaa päättyä.

Koulutus opettaa tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita. Ymmärtämällä riskit ja osaamalla alkusammutustaidot olisi moni pahoja seurauksia aiheuttanut tulipalo voitu sammuttaa alkuunsa. Alkusammutuskoulutuksessa Sinä tai yrityksesi henkilökunta saatte valmiudet alkavan tulipalon sammuttamiseen.

Näytä lisää...

Alkusammutuskoulutuksessa annetaan perustaidot sammuttamiseen. Näin voidaan ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi. Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta, sekä vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista.

HarjoituksetJärjestämme yrityksille ja yhteisöille sopimuksen mukaan myös alkusammutusharjoituksia sekä evakuointiharjoituksia.

Harjoitukset voivat olla luonteeltaan puhtaasti käytännön harjoituksia tai skenaarioharjoituksia.

Haluan tarjouksen

Ensiapukoulutus

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä. Tarvittaessa on lisäksi varattava ensiavun antamiseen soveltuva tila.

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen.

Näytä lisää...

SPR Ensiapukoulutukset

PSG Turva Oy järjestää SPR:n koulutuspohjaisia ensiapukursseja yrityksille, yhteisöille ja yksityisille. Toteutetaan yhteystyöverkostomme kautta.

 • EA 1
 • EA 2
 • Hätäensiapu

Muut ensiapukoulutukset

PSG Turva Oy sopimuskouluttajien toimesta toteutetaan erilaisia ensiapukoulutuksia.

Nämä ensiapukoulutukset eivät oikeuta SPR:n ensiapukorttiin.

 • Hätäensiapu
 • Ensiapu
 • Taktinen ensiapukoulutus
 • Defibrilaattori käyttökoulutukset
 • Muut asiakkaalle toimialan mukaan räätälöidyt ensiapukoulutukset

Haluan tarjouksen

Turvasumutin

Turvasumuttimen käyttökoulutuksessa osallistuja oppii käyttämään sumutetta oikein ja vastuullisesti. Koulutus sisältää teoria- ja käyttöharjoitusosuuden.

Teoria osuudessa käydään läpi lainsäädäntöä, koskien hätävarjelua sekä sumuttimen hallussapitoa. Teoriaosuus sisältää runsaasti tietoa turvallisesta liikkumisesta sekä toimintamalleja yleimpien uhkatilanteiden välttämiseksi. Samalla opetetaan käyttäjän vastuut ja velvollisuudet käytön jälkeen.

Koulutuksessa käydään läpi sumuttimen rakenne, toiminta sekä vaikuttavat aineet. Samoin haittavaikutukset sekä vaikutukset henkilöihin, joilla käyttö voi laukaista allergisen- tai astmaattisen reaktion.

Käytännön osuudessa harjoitellaan harjoitussumuttimella sumuttimen turvallista käyttöä, toimintamallia uhkatilanteisiin sekä huomioimaan sivulliset henkilöt käyttötilanteessa.

Turvallinen työskentely yksin

Yksintyöskentelyn turvallisuuskoulutus on suunnattu erityisesti toimialoille ja työpaikoille, joissa työntekijät kuuluvat riskryhmään joutua työväkivallan tai yksintyöskentelyn varjopuolien uhriksi.

Yksintyöskentely on työtä, jota tehdään sosiaalisessa tai fyysisessä eristyneisyydessä ja joka voi aiheuttaa haittaa työntekijän turvallisuudelle. Fyysistä yksintyöskentelyä on työ, jota työntekijä tekee yksin, eikä hän voi saada yhteyttä työpaikan muihin työntekijöihin ilman puhelinta tai muuta vastaavaa välinettä.

Työtehtävät ja työn luonne saattavat edellyttää eristyneisyyttä oman ammattialan edustajista. Psyykkisestä yksintyöskentelystä on kyse esimerkiksi silloin, kun henkilö joutuu työskentelemään väkivallan uhan alaisena ja kun häneltä puuttuu mahdollisuus saada välitöntä apua työtovereilta.

Näytä lisää...
Psyykkisestä yksintyöskentelystä on kysymys myös silloin, kun työntekijä joutuu esimiehen tai muiden työtovereiden eristämäksi ja tämän vuoksi työskentelemään ilman työyhteisönsä tukea (vrt. epäasiallinen kohtelu).

Toimivat viesti-, hälytys- ja itsepuolustusvälineet sekä koulutus ja perehdytys turvallisuusohjeisiin lisäävät tilanteen hallinnan tunnetta yksintyöskentelyssä. Yhteydenpito oman ammattialan muihin työntekijöihin vähentää eristyneisyyden kokemuksia. Työyhteisön sosiaalisten ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen on olennaista ongelmien kärjistymisen ehkäisemiseksi.Target Content

Haluatko kuulla lisää koulutuspalveluistamme?

Pyydä tarjous tästä