All Posts By

PSG Turva Oy

Sosiaalisen median ohje – PSG Turva Oy

By | PSG Turva Oy Yleinen

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa sinua, kun osallistut sosiaalisen median erilaisiin yhteisöihin, kuten Facebookiin, Twitteriin, YouTubeen jne. Tällaiset yhteisöt voivat olla erinomainen tapa kommunikoida ystävien kanssa tai välittää tietoa asiakkaille ja muille sidosryhmille. Muista kuitenkin, että osallistuessasi yhteisöihin et voi kontrolloida, kuka lukee viestiäsi, että viestisi voi levitä muihin yhteisöihin ja että et voi poistaa sitä.

Sosiaalinen media on merkittävä osa yhteiskunnallista vaikuttamista ja yritysten viestintää. Siellä julkaistut kirjoitukset voivat pahimmillaan aiheuttaa yrityksille merkittävää vahinkoa, vaikka kommentti olisi julkaistu omassa yksityisessä profiilissa. Vastaamme henkilökohtaisesti omasta työstämme ja myös sosiaalisen median käytöstämme.

Sosiaalisessa mediassa pätevät samat tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät säännöt, jotka ovat voimassa arkielämässä. Harkitse tarkkaan mitä tietoja jaat sosiaalisessa mediassa, sillä kerran julkaistu kommentti voi levitä laajalle.

 

Kriisiviestintä

Kriisiviestintätapauksissa kriisiviestintäryhmä ja toimitusjohtaja tai kriisinhallintaorganisaation nimeämä vastuuhenkilö vastaa yhtiön nimissä tehtävistä kannanotoista. Pidättäydy kommentoimasta asioita joita et tunne, vältä vääriä tulkintoja. Kriisiviestinnässä on tärkeätä seuraavat ominaisuudet; nopeus, avoimuus, rehellisyys, aloitteellisuus ja vastuullisuus sekä inhimillisyys. Kriisiviestinnän tulee olla avointa, aktiivista ja luotettavaa viestintää olennaisimmista asioista. Avoimuus edellyttää viestintäauliutta, sanoman ymmärrettävyyttä ja yksiselitteisyyttä sekä lisäksi vastaanottajan tiedontarpeen tyydyttämistä. Tilanteen tai tapahtuman ilmaiseminen sosiaalisessa mediassa on ehdottomasti kielletty, jokaista työntekijää sitoo Laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista määritelty salassapitovelvollisuus.

9 § Salassapitovelvollisuus

Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävän toiminnan harjoittaja, vastaava hoitaja tai vartija ei saa oikeudettomasti ilmaista eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä hän vartioimistehtävässään on saanut tietää toimeksiannon osapuolen tai työnantajansa salassa pitämistä tai salassa pidettäväksi säädetyistä turvallisuusjärjestelyistä, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka henkilön yksityiselämän piiriin kuuluvista seikoista.

Oikeudettomana ilmaisemisena ei pidetä tietojen ilmaisemista poliisimiehelle rikoksen paljastamiseksi tai selvittämiseksi.

Salassapitovelvollisuus säilyy tehtävän päätyttyä.

Tiedottamiselle asetetaan kriisitilanteessa suuret vaatimukset. Sen on oltava nopeaa, selkeää, luotettavaa ja avointa. Tämän vuoksi tilanteissa viestintä keskitetään ainoastaan toimitusjohtajalle sekä kriisinhallintaryhmälle, jotta voimme taata luotettavan tiedottamisen asiassa.

 

Sosiaalisen median säännöt

1. PSG Turva Oy pitää sosiaalista mediaa tärkeänä ja kiinnostavana mahdollisuutena, uusia toimintamalleja ja avoimuutta ylläpitävänä mediana. Yritys suhtautuu myönteisesti työntekijöiden sosiaalisen median käyttöön.

2. Huomioi julkaisuissasi, mitä velvoitteita sinulle on salassapidon osalta määrätty Laissa Yksityisistä tuvallisuuspalveluista, Laissa yksityisyydensuojasta työelämässä sekä Henkilötietolain osalta. Huomioi myös, että ammatti- ja liikesalaisuuksien ilmaiseminen on kielletty, samoin sinulla on velvollisuus olla lojaali työnantajaa kohtaan. Lojaalisuusvelvoite kieltää julkaisemasta työnantajan liiketoimintaa tai julkisuuskuvaa vahingoittavia tietoja julkisesti.

3. Ilman toimitusjohtajan lupaa on kielletty julkaisemasta kuvia, joissa näkyy tunnistettavasti yrityksen käyttämä toimiasu, ajoneuvo tai yrityksen logo. Samoin on ehdottomasti kielletty julkaisemasta kuvia toimeksiannon kohteesta.

4. Jos kirjoitat viestejä julkisiin keskusteluryhmiin varmista, että viestisi liittyy ryhmän aiheeseen. Ole kohtelias ja ystävällinen, äläkä tarkoituksella provosoi riitoja tai hauku muita keskustelijoita.

5. Tee selväksi muille keskusteluun osallistuville, milloin puheenvuorosi edustaa työnantajan mielipidettä ja milloin yksityisajattelua. Asiallista sosiaalisen median käytöstä edellytetään jokaiselta työntekijältä, ei pelkästään yrityksen johdolta tai virallisen yritysprofiilin ylläpitäjältä. Mikäli työnantajan nimi näkyy profiilissasi, voidaan kommenttisi tulkita olevan työnantajan hyväksymä mielipide.

6. Yhtiön nimissä perustettua yhteisöprofiilia päivittää ainoastaan tehtävään erikseen toimitusjohtajan nimeämät henkilöt.

7. Verkossa keskustelu on usein kärjekästä ja polarisoitunutta, jonka vuoksi työntekijän tulee huomioida, että mielipiteesi saatetaan tulkita yleisesti yrityksen epäviralliseksi kannanotoksi. Kiusaaminen, syrjintä ja epäasialliset kommentit eivät kuulu nettiin.

8. Kuuntele muita ennen kuin itse osallistut. Tunne nettietiketti ja kunnioita yhteisöjen toimintatapoja. Olet itse vastuussa omista sanomisistasi.

9. Internettiin kerran julkaistu säilyy siellä pysyvästi. Jos asian julkaiseminen arveluttaa, mieti vielä kerran. Älä sano netissä sellaista mitä et sanoisi julkisella paikalla. Harkitse ja kysy esimieheltäsi, kun et ole varma miten toimia. Tunnista avoimuuden rajat, vaali kanssaihmisten yksityisyyden suojaa niin kuin omaasi.

10. Jos muutat alkuperäistä sanomaasi, kerro se. Jos olet tehnyt virheen, myönnä se heti. 11. Huolehdi tietoturvasta, tietosuojasta ja yksityisyydestäsi.

 

PSG Turva Oy:n teleoperaattori vaihtuu

By | PSG Turva Oy Yleinen

PSG Turvan puhepalveluiden teleoperaattori vaihtuu 26.10.2017 kello 9:00-9:30. Tänä aikana puhelinliittymissä saattaa aiheutua hetkellisiä siirronaikaisia katkoja.

Hälytysnumeromme sekä vaihteemme numerot pysyvät ennallaan sekä henkilöstömme matkapuhelinliittymien numerointi säilyy ennallaan. Henkilöstömme yritysnumerot ovat uudistuksen jälkeen muotoa 0306001xxx.

Meidät tavoittaa aina numerosta 0102357800

Lehdistötiedote 6.10.2017 PSG Turva Oy

By | PSG Turva Oy Yleinen

Asia: Myyntipäällikön rasistinen ja loukkaava kirjoittelu sosiaalisessa mediassa.

Hallituksen päätös

PSG Turva Oy:n hallitus ja työntekijä ovat yhteisellä sopimuksella päätyneet purkamaan työsuhteen, tietoon tulleiden rasististen ja ihmisarvoa loukkaavien kirjoitteluiden johdosta. Ennen hallituksen kokousta myös yhtiön johtoryhmä kokoontui, ja läpi kävi sisäisen tutkinnan tuloksen sekä antoi hallitukselle suositukset toimenpiteitä.

PSG Turva Oy:n lausunto

PSG Turva Oy kiittää aktiivisia henkilöitä, jotka tuovat esille epäkohtia joiden seuraamiseen yrityksellä ei ole lainsäädännön perusteella oikeutta. Juridisia haasteita on käsitelty tarkemmin liitteessä.

Yhtiö jyrkästi irtisanoutuu rasismista ja vihapuheesta sekä kunnioittaa ihmisarvoa. Yritys työllistää ja tulee jatkossa työllistämään runsaasti maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, jotka ovat osoittautuneet merkittäväksi voimavaraksi monikulttuurisessa yhteiskunnassa.
PSG Turva Oy korostaa, että kyseinen henkilö on toiminut yrityksessä myyntitehtävissä eikä ole osallistunut palveluiden tuottamiseen esimiesasemassa. Hän on vastannut myyntiryhmän ohjaamisesta, sekä osallistunut myyntityöhön ja tarjousten laatimiseen PK sektorin asiakkaille.

Toimenpiteet asian johdosta koko henkilöstölle

PSG Turva Oy tulee painokkaasti korostamaan henkilöstölleen asiallisen, syrjimättömän ja ihmisarvoa kunnioittavan käytöksen merkitystä työelämässä ja vapaa-ajalla. Yhtiö tuiee ilmaisemaan, ettei se tule hyväksymään vihapuhetta tai ihmisarvoa loukkaavaa kirjoittelua.
Uutena käytäntönä otetaan käyttöön työntekijä antama kirjallinen sitoumus käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Työntekijät tulevat kahden välisellä sopimuksella sitoutumaan siihen, että eivät käytä sosiaalisessa mediassa rasistista tai epäkunnioittavaa kirjoittelua sekä vihapuhetta. Lisäksi yhtiö täsmentää sosiaalisen median ohjettaan työntekijöille.
Vantaalla, 6.10.2017

Petri Lokka
toimitusjohtaja
PSG Turva oy

Juridiset haasteet

Sisäisessä tutkinnassa selvitettiin sekä työnantajan että työntekijän juridista asemaa kyseessä olevassa tilanteessa. Juridinen asema on osoittautunut työnantajan osalta haasteelliseksi tilanteessa, jossa työtekijä syyllistyy rasistiseen kirjoitteluun sosiaalisessa mediassa.

PSG Turva Oy selvitti työnantajan mahdollisuuksia puuttua tällaiseen kirjoitteluun, silloin kun ne eivät liity suoraan työtehtäviin. Työnantaja liiton juristin kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella työnantajalla ei ole oikeuskäytännön perusteella kyseisessä tapauksessa irtisanomisperustetta. Työnantajan tulee ensisijaisesti noudattaa tilanteessa varoitusmenettelyä.
Lapin yliopiston työ- ja sosiaalioikeuden professori Koskisen julkaisujen olemme todenneet tukevan tätä samaa näkemystä työantajan oikeudesta puuttua työntekijän sosiaalisen median kirjoitteluun, kun kirjoittelu ei ole työnantajaa herjaavaa tai liity salassa pidettävän tiedon jakamiseen. Lojaliteetti- ja uskollisuusvelvollisuuden rikkomisena voidaan pitää muun muassa kilpailevan toiminnan harjoittamista, ammatti- ja liikesalaisuuksien paljastamista sekä edellä mainittua työnantajaa loukkaavaa julkista arvostelua.

Työntekijän moitittava käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa vapaa-ajana voi joissakin tilanteissa oikeuttaa työnantajan päättämään työsuhteen, joissakin tilanteissa siitä voidaan antaa vain varoitus. Työnantaja ei voi kuitenkaan estää työntekijöidensä sosiaalisen median käyttöä työajan ulkopuolella. Työntekijän on kuitenkin huomioitava työsopimuksesta johtuvat velvollisuutensa myös vapaa-aikana. Tarkastelu on tilannekohtaista oikeuskäytännössä, vapaaajalla työnantajaa loukkaava kirjoittelu on tulkittu lojaliteetti velvollisuuden rikkomiseksi, jolloin työsuhde on voitu päättää työlainsäädännön perusteella. Työntekijän omalla ajallaan sekä omalla sosiaalisen median tilillä julkaisema rasistinen tai muu loukkaavaa kirjoitusta, ei ole katsottu olevan irtisanomisperuste. Työntekijän yksityisyydensuojan ja sananvapauden osalta ongelma on siinä, onko näillä perustein irtisanotuilla työsopimuksilla yhteyttä laillisiin suomen työsopimuslain mukaisiin päättämisperusteisiin.

Luottamuspulan voi muodostaa myös työntekijän epärehellisyys, niin työaikana kuin vapaaajallakin. Vapaa-aikana tapahtunut rikos voi muodostaa irtisanomis- tai purkamisperusteen, mikäli rikos vaikuttaa olennaisesti työstä suoriutumiseen tai se on erityisen haitallista ottaen huomioon työntekijän aseman. Tällainen työntekijän asemaan haitallisesti vaikuttava epärehellisyys voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun myymälän kassanhoitaja syyllistyy vapaaajallaan petokseen. Toisaalta on arvioitava se, kuinka vahingollista toiminta on ollut työnantajaa kohtaan. Sopimaton käytös voi ilmetä myös sosiaalisessa mediassa kirjoitteluna, jolloin se voi muodostaa luottamuspulan ja tällöin myös irtisanomisperusteen.
Muualla kuin työssä tapahtunutta työntekijän sopimatonta käytöstä ei voida pitää työsuhteen kannalta yhtä ratkaisevana, ellei esimerkiksi työntekijän asema työnantajan palveluksessa edellytä asianmukaista käytöstä myös vapaa-aikana tai ellei teolla ole välitöntä vaikutusta työnantajan olosuhteisiin tai työntekijän kykyyn tehdä työtä. (TT:2011-17)
Tilanteessa henkilön toiminta on vaarantanut merkittävästi yrityksen asiakassuhteet sekä vahingoittanut oleellisesti yrityksen ja asiakasyritysten imagoa. Koska vastaavanlaisista tapauksista ei ole oikeudenkäyntien osalta selkeää ennakkotapausta, on lakimies suositus varoitusmenettelyä.

Asiakastiedote 5.10.2017

By | PSG Turva Oy Yleinen

Liittyen ilmi tulleeseen PSG Turva Oy:n työntekijään liittyviin rasistisiin Facebook kirjoituksiin.

Tapahtumat 5.10.2017

PSG Turva Oy:n tietoon on saatettu useamman asiakkaan toimesta tieto, että he ovat vastaanottaneet asiakaspalautetta, että yhtiön henkilökuntaan kuuluva henkilö on julkaissut Facebookissa rasistisia ja halventavia kirjoituksia. Kirjoitusten kohteena ovat olleet sekä maahanmuuttajat että Suomesta turvapaikkaa hakevat henkilöt.

PSG Turva Oy:n arvot

Henkilön kirjoitus ei edusta yhtiön kantaa, ja ovat hänen omalla ajallaan ja omassa Facebook profiilissaan julkaisemia.
PSG Turva Oy on työllistänyt ja työllistää myös jatkossa runsaasti maahanmuuttaja taustaisia työntekijöitä, jonka vuoksi koemme teon loukkaavan myös omaa henkilöstöämme.
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista velvoittaa vartioimisliikettä toimimaan tasapuolisesti ja sovinnollisuutta edistäen, yritys kunnioittaa tätä periaatetta vahvasti.

Tällainen toiminta loukkaa voimakkaasti yrityksen arvomaailmaa ja yhtiössä noudatettavaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaa.

PSG Turva Oy:n aiemmat toimet

PSG Turva Oy on aiemmin puuttunut voimakkaasti tietoonsa tulleisiin henkilökunnan rasistisiin ja loukkaaviin kirjoitteluihin sosiaalisessa mediassa. Tällaisia tapauksia on ollut yrityksen historiassa muutamia. Tämän johdosta yritys on ohjeistanut henkilökuntaansa sosiaalisen median käytössä, sekä tuonut voimakkaasti ilmi, ettei yritys hyväksy rasistista tai yhdenvertaisuutta loukkaavaa kirjoittelua.

Yrityksen toimintatapana on ollut, että kaikki tietoon tulleet tapaukset tutkitaan sisäisessä tutkinnassa. Syyllistynyt työntekijä kuullaan asiasta ja hänelle annetaan kirjallinen varoitus, ja tämän myötä mahdollisuus korjata toimintaansa. Mikäli kirjoittelu on jatkunut ja tämä on saatettu yhtiön tietoon, työntekijän työsuhde on päätetty.
Yrityksellä ei lainsäädännön puitteissa ole oikeutta seurata työntekijöiden sosiaalisen median profiileita, ja on näin ollen sen varassa mitä yrityksen tietoon saatetaan.

PSG Turva Oy:n toimenpiteet

PSG Turva Oy on ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin ilmitulleen tapauksen johdosta, ja tekoon syyllistyneen tekijän työvelvoite on päättynyt toistaiseksi 5.10.2017 sisäisen tutkinnan ajaksi.
Sisäinen tutkinta valmistuu kuluvan vuorokauden aikana, 6.10.2017 yhtiön hallitus kokoontuu päättämään jatkotoimenpiteistä.

 
Vantaalla, 5.10.2017

Petri Lokka

toimitusjohtaja

YLE:n toiminta on turvattu kotimaisen, PSG Turva Oy:n toimesta.

By | PSG Turva Oy Yleinen
Elettiin vuotta 1926.
“Niin me uskommekin saavamme teidän kaikkien aulista apuanne alkavassa työssämme”, sanoo väliaikainen toimitusjohtaja L. M. Viherjuuri. “Sillä yleisradiotoiminnan tärkeimpänä edellytyksenä lopultakin on hyvä yhteisymmärrys ja hedelmällinen yhteistyö ohjelman lähettäjän ja niitten kuuntelijain välillä.”
Näillä sanoilla toimitusjohtaja avasi O.Y. Suomen Yleisradio – A.B. Finlands Rundradion -nimisen ohjelmayhtiön toiminnan. Och samma på svenska, olihan Yle alusta asti kaksikielinen yhtiö.
Yhtiön perustajiin kuului sanomalehtiä, radioliikkeitä, Lennätinhallitus, Puolustusvoimat, Suomen Tietotoimisto ja monia muita. Ylellä oli tärkeä tehtävä “isänmaallisen mielipiteen luojana ja sillanrakentajana kaupunkien ja maaseudun välillä hävittäen siten välimatkat”, kuten aikalaiset muotoilivat.
Perustajat olivat ajan hermolla. Maailman ensimmäinen yleisradioyhtiö, Iso-Britannian BBC, oli aloittanut toimintansa vain neljä vuotta aiemmin.
Nyt elämme vuotta 2017
1.4.2017 alkaen YLE:n toiminta on turvattu kotimaisen, täyden palvelun turvallisuustalon, PSG Turva Oy:n toimesta.
Tällä päivämäärällä yhtiöt ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen Pasilan vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden tuottamisesta.

PSG Turva Oy Global SecurAlliancen Suomen edustajaksi

By | PSG Turva Oy Yleinen

PSG Turva Oy Global SecurAlliancen Suomen edustajaksi

Global SecurAlliance (GSA) edustaa turvallisuus ammattilaisten ryhmää, jotka sitoutuvat toisiinsa, tarjotakseen asiakkailleen parasta mahdollista palvelua. GSA tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tarjota rajat ylittäviä palveluita asiakkailleen.

GSA kehittää jäsenten yhteisesti tarjoamien ratkaisujen kehittämistä, jotka vastaavat asiakkaidemme keskeisiin tarpeisiin. GSA on jäsenten yhtenäinen tapa kehittää uusia toimintamalleja, vaalia uuden tiedon ja innovaatioiden tuottamista, sekä jakaa asiakkaan vaatimuksia geopoliittiset rajat ylittäen. GSA sitoo yksittäiset jäsenyritykset yhteen jäsen maissa, ja mahdollistaa tuloksellisen toiminnan kansainvälisesti.

GSA edustaa 14 maata, 14 turvallisuusalanyritystä, 650.000.000 € liikevaihtoa, 41.000 työntekijän yhteisöä, jotka ovat sitoutuneet tuottamaan asiakkailleen parasta markkinoilta saatavaa turvallisuuspalvelua.

Global Secure Alliance, http://www.securalliancegroup.com/

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Petri Lokka, petri.lokka@psgturva.com

 

 

PSG Turva in now Finnish member of Global SecurAlliance

 

The Global SecurAlliance (GSA) Group represents a group of security professionals, informally bound to one another – through the continued problem/exposure of working outside our respective borders – and in turn, the common pursuit of reaching solutions that match our client centric needs. Through the formation of The GSA, we now have a way of developing new business leads, nurturing new knowledge, stimulating innovation and sharing client requirements, across geopolitical borders. It is intended that the GSA will knit individual companies together with their peers in other countries/territories and in turn, their outputs will include.

The Global SecurAlliance mission is to provide our clients with the finest life safety & security services available in the marketplace today. We deliver customised, professional solutions across Europe and beyond – demonstrating responsiveness, diligence and professionalism.

 

Global Secure Alliance, http://www.securalliancegroup.com/

 

More information: CEO Petri Lokka, petri.lokka@psgturva.com

PSG Turva aloittaa Hyvinkään sairaalan vartioinnin

By | PSG Turva Oy Yleinen

PSG Turva on tehnyt sopimuksen HUS Kiinteistöt Oy turvapalveluiden kanssa sairaalavartioinnin aloittamisesta Hyvinkään sairaalassa. PSG Turva aloittaa vartioinnin 30.12.2016, tehtävänä on varmistaa asiakkaiden viihtyvyys, miellyttävä asiointi sekä henkilöstön työympäristön turvallisuus.
PSG Turvan tuottamissa turvallisuuspalveluissa huomioidaan asiakaslähtöinen palveluilmapiirin ja samalla turvallisuusnäkökulma on vahvasti mukana päivittäisessä toiminnassa.
— Sopimus vahvistaa PSG Turvan asemaa sosiaali- ja terveyspalveluiden turvallisuuden tuottajana, sekä mahdollistaa sairaalaturvallisuuden laajentamisen myös muissa sairaanhoitopiireissä, toteaa Petri Lokka PSG Turva Oy.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Petri Lokka, PSG Turva Oy, petri.lokka@psgturva.com, 010 2357802
Valvontapäällikkö Lasse Himmanen, HUS Kiinteistöt Oy turvapalvelut, lasse.himmanen@hus.fi, 050 427 2741

PSG Turva Oy laajentuu

By | PSG Turva Oy Yleinen

PSG Turva Oy on ostanut Suomen Myymäläturvan.

 

Yrityskauppa vahvistaa PSG:n matkaa maamme suurimmaksi yksityiseksi vartioimisliikkeeksi.
Suomen Myymäläturvan henkilökunta siirtyi kaupassa vanhoina työntekijöinä PSG Turvalle.
PSG Turva Oy:n toimitusjohtaja Petri Lokka sanoo kaupan vahvistavan yritystä monin tavoin.

”Jatkossa voimme entistä kattavammin tarjota asiakkaillemme huippuluokan osaamista ja turvallisuusteknologiaa. Vähittäiskaupan ala sekä siihen liittyvät palvelut ovat tulevaisuudessakin tärkeä osa liiketoimintaamme”, Lokka kertoo.

Molemmilla yrityksillä on erikoisosaamista joiden yhdistäminen parantaa asiakkaiden saamaa palvelua entisestään.
“Yhdistymisen kautta voimme tarjota nykyisille asiakkaillemme uusia palveluja ja voimmme kehittää paremmin palveluitamme.
Tavoitteena on saada kattava jalansija valtakunnallisille palveluille, Mikko Hyvärinen kertoo”.

”Olemme tilanteessa jossa yksi + yksi on enemmän kuin kaksi” muistuttavat sekä myyjä että ostaja.

 

PSG Turva saa uutta voimaa ja rautaista osaamista sekä vahvan jalansijan Keski-Suomessa.

Myyjänä on Suomen Myymäläturva Ky:n toimitusjohtaja Mikko Hyvärinen.
Hän siirtyy kaupan mukana PSG Turvan palvelukseen.

 

Lisätiedot yrityskaupasta:

Petri Lokka, petri.lokka@psgturva.com, 010 235 7802
Mikko Hyvärinen, mikko@myymalaturva.com, 040 521 6118

PSG Turvalle laatusertifikaatti

By | PSG Turva Oy Yleinen

Tervehdys!

Maaliskuussa 2016 päätimme PSG Turva Oy:ssä aloittaa ISO 9001 laatusertifiointi projektin.    Tavoitteemme oli kova ja pyrkimyksenä oli saada projekti maaliin ennen juhannusta.    Inspecta Oy auditoi PSG Turva Oy:n heinäkuussa ja totesi ettei kukaan koskaan ollut aikaisemmin saattanut projektia valmiiksi kolmessa kuukaudessa.  No olimme liian nopeita, joten ns. kirjalliset näytöt puuttuivat kuten kehityskeskustelut yms.  Saimme siis hieman kotiläksyjä lisää.

Tänään 03.11.2016 PSG Turva Oy:lle on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti Inspecta Oy:n toimesta.

Olemme mainostaneet itseämme aidosti laadukkaana vartioimisliikkeenä.  Nyt olemme sitä ihan virallisesti ja tästä eteenpäin jokainen omalla työllään pitää laatua yllä tekemällä työt hyvin ja luotujen prosessien mukaisesti.

 

Petri Lokka
toimitusjohtaja
PSG Turva Oy

Nimityksiä PSG Turva Oy

By | PSG Turva Oy Yleinen

 

 

Vuoroesimies

 

Niko Kuusi on nimitetty PSG Turva Oy:n operatiivisen toiminnan vuoroesimieheksi alkaen 10.10.2016.

Nikon pitkä turvallisuusalan työkokemus ja tilannekeskusosaaminen luo vankan pohjan koko PSG Turva Oy:n operatiivisen toiminnan johtamiseen päivystysaikana.

Nikon vastuualueeseen kuuluu työvuorossaan koko PSG Turva Oy:n operatiivinen toiminta.

 

Nikon tavoittaa sähköpostista niko.kuusi@psgturva.com

 

 

Ylivartija autopiiriyksikkö

 

Markku Kotilainen on nimitetty PSG Turva Oy:n autopiiriyksikön ylivartijaksi alkaen 10.10.2016.

Markun turvallisuusalan osaaminen sekä pitkä työkokemus luo vankan pohjan päivittäiseen esimiestyöhön PSG Turva Oy:n autopiiriyksikön toiminnassa.

Markun vastuualueeseen kuuluu työvuorossaan PSG Turva Oy:n autopiiriyksikön operatiivinen toiminta.

 

Onnittelemme valittuja esimiehiä uusien työtehtävien johdosta!

Asiakaslähtöistä sekä kotimaista turvallisuuspalvelua. Haluatko lisätietoa palveluistamme? Ota yhteyttä myyntiin helposti - Soita 010 235 7804
Lähetä
Lähetä