Monthly Archives

lokakuu 2017

PSG Turva Oy:n teleoperaattori vaihtuu

By | PSG Turva Oy Yleinen

PSG Turvan puhepalveluiden teleoperaattori vaihtuu 26.10.2017 kello 9:00-9:30. Tänä aikana puhelinliittymissä saattaa aiheutua hetkellisiä siirronaikaisia katkoja.

Hälytysnumeromme sekä vaihteemme numerot pysyvät ennallaan sekä henkilöstömme matkapuhelinliittymien numerointi säilyy ennallaan. Henkilöstömme yritysnumerot ovat uudistuksen jälkeen muotoa 0306001xxx.

Meidät tavoittaa aina numerosta 0102357800

Lehdistötiedote 6.10.2017 PSG Turva Oy

By | PSG Turva Oy Yleinen

Asia: Myyntipäällikön rasistinen ja loukkaava kirjoittelu sosiaalisessa mediassa.

Hallituksen päätös

PSG Turva Oy:n hallitus ja työntekijä ovat yhteisellä sopimuksella päätyneet purkamaan työsuhteen, tietoon tulleiden rasististen ja ihmisarvoa loukkaavien kirjoitteluiden johdosta. Ennen hallituksen kokousta myös yhtiön johtoryhmä kokoontui, ja läpi kävi sisäisen tutkinnan tuloksen sekä antoi hallitukselle suositukset toimenpiteitä.

PSG Turva Oy:n lausunto

PSG Turva Oy kiittää aktiivisia henkilöitä, jotka tuovat esille epäkohtia joiden seuraamiseen yrityksellä ei ole lainsäädännön perusteella oikeutta. Juridisia haasteita on käsitelty tarkemmin liitteessä.

Yhtiö jyrkästi irtisanoutuu rasismista ja vihapuheesta sekä kunnioittaa ihmisarvoa. Yritys työllistää ja tulee jatkossa työllistämään runsaasti maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, jotka ovat osoittautuneet merkittäväksi voimavaraksi monikulttuurisessa yhteiskunnassa.
PSG Turva Oy korostaa, että kyseinen henkilö on toiminut yrityksessä myyntitehtävissä eikä ole osallistunut palveluiden tuottamiseen esimiesasemassa. Hän on vastannut myyntiryhmän ohjaamisesta, sekä osallistunut myyntityöhön ja tarjousten laatimiseen PK sektorin asiakkaille.

Toimenpiteet asian johdosta koko henkilöstölle

PSG Turva Oy tulee painokkaasti korostamaan henkilöstölleen asiallisen, syrjimättömän ja ihmisarvoa kunnioittavan käytöksen merkitystä työelämässä ja vapaa-ajalla. Yhtiö tuiee ilmaisemaan, ettei se tule hyväksymään vihapuhetta tai ihmisarvoa loukkaavaa kirjoittelua.
Uutena käytäntönä otetaan käyttöön työntekijä antama kirjallinen sitoumus käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Työntekijät tulevat kahden välisellä sopimuksella sitoutumaan siihen, että eivät käytä sosiaalisessa mediassa rasistista tai epäkunnioittavaa kirjoittelua sekä vihapuhetta. Lisäksi yhtiö täsmentää sosiaalisen median ohjettaan työntekijöille.
Vantaalla, 6.10.2017

Petri Lokka
toimitusjohtaja
PSG Turva oy

Juridiset haasteet

Sisäisessä tutkinnassa selvitettiin sekä työnantajan että työntekijän juridista asemaa kyseessä olevassa tilanteessa. Juridinen asema on osoittautunut työnantajan osalta haasteelliseksi tilanteessa, jossa työtekijä syyllistyy rasistiseen kirjoitteluun sosiaalisessa mediassa.

PSG Turva Oy selvitti työnantajan mahdollisuuksia puuttua tällaiseen kirjoitteluun, silloin kun ne eivät liity suoraan työtehtäviin. Työnantaja liiton juristin kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella työnantajalla ei ole oikeuskäytännön perusteella kyseisessä tapauksessa irtisanomisperustetta. Työnantajan tulee ensisijaisesti noudattaa tilanteessa varoitusmenettelyä.
Lapin yliopiston työ- ja sosiaalioikeuden professori Koskisen julkaisujen olemme todenneet tukevan tätä samaa näkemystä työantajan oikeudesta puuttua työntekijän sosiaalisen median kirjoitteluun, kun kirjoittelu ei ole työnantajaa herjaavaa tai liity salassa pidettävän tiedon jakamiseen. Lojaliteetti- ja uskollisuusvelvollisuuden rikkomisena voidaan pitää muun muassa kilpailevan toiminnan harjoittamista, ammatti- ja liikesalaisuuksien paljastamista sekä edellä mainittua työnantajaa loukkaavaa julkista arvostelua.

Työntekijän moitittava käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa vapaa-ajana voi joissakin tilanteissa oikeuttaa työnantajan päättämään työsuhteen, joissakin tilanteissa siitä voidaan antaa vain varoitus. Työnantaja ei voi kuitenkaan estää työntekijöidensä sosiaalisen median käyttöä työajan ulkopuolella. Työntekijän on kuitenkin huomioitava työsopimuksesta johtuvat velvollisuutensa myös vapaa-aikana. Tarkastelu on tilannekohtaista oikeuskäytännössä, vapaaajalla työnantajaa loukkaava kirjoittelu on tulkittu lojaliteetti velvollisuuden rikkomiseksi, jolloin työsuhde on voitu päättää työlainsäädännön perusteella. Työntekijän omalla ajallaan sekä omalla sosiaalisen median tilillä julkaisema rasistinen tai muu loukkaavaa kirjoitusta, ei ole katsottu olevan irtisanomisperuste. Työntekijän yksityisyydensuojan ja sananvapauden osalta ongelma on siinä, onko näillä perustein irtisanotuilla työsopimuksilla yhteyttä laillisiin suomen työsopimuslain mukaisiin päättämisperusteisiin.

Luottamuspulan voi muodostaa myös työntekijän epärehellisyys, niin työaikana kuin vapaaajallakin. Vapaa-aikana tapahtunut rikos voi muodostaa irtisanomis- tai purkamisperusteen, mikäli rikos vaikuttaa olennaisesti työstä suoriutumiseen tai se on erityisen haitallista ottaen huomioon työntekijän aseman. Tällainen työntekijän asemaan haitallisesti vaikuttava epärehellisyys voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun myymälän kassanhoitaja syyllistyy vapaaajallaan petokseen. Toisaalta on arvioitava se, kuinka vahingollista toiminta on ollut työnantajaa kohtaan. Sopimaton käytös voi ilmetä myös sosiaalisessa mediassa kirjoitteluna, jolloin se voi muodostaa luottamuspulan ja tällöin myös irtisanomisperusteen.
Muualla kuin työssä tapahtunutta työntekijän sopimatonta käytöstä ei voida pitää työsuhteen kannalta yhtä ratkaisevana, ellei esimerkiksi työntekijän asema työnantajan palveluksessa edellytä asianmukaista käytöstä myös vapaa-aikana tai ellei teolla ole välitöntä vaikutusta työnantajan olosuhteisiin tai työntekijän kykyyn tehdä työtä. (TT:2011-17)
Tilanteessa henkilön toiminta on vaarantanut merkittävästi yrityksen asiakassuhteet sekä vahingoittanut oleellisesti yrityksen ja asiakasyritysten imagoa. Koska vastaavanlaisista tapauksista ei ole oikeudenkäyntien osalta selkeää ennakkotapausta, on lakimies suositus varoitusmenettelyä.

Asiakastiedote 5.10.2017

By | PSG Turva Oy Yleinen

Liittyen ilmi tulleeseen PSG Turva Oy:n työntekijään liittyviin rasistisiin Facebook kirjoituksiin.

Tapahtumat 5.10.2017

PSG Turva Oy:n tietoon on saatettu useamman asiakkaan toimesta tieto, että he ovat vastaanottaneet asiakaspalautetta, että yhtiön henkilökuntaan kuuluva henkilö on julkaissut Facebookissa rasistisia ja halventavia kirjoituksia. Kirjoitusten kohteena ovat olleet sekä maahanmuuttajat että Suomesta turvapaikkaa hakevat henkilöt.

PSG Turva Oy:n arvot

Henkilön kirjoitus ei edusta yhtiön kantaa, ja ovat hänen omalla ajallaan ja omassa Facebook profiilissaan julkaisemia.
PSG Turva Oy on työllistänyt ja työllistää myös jatkossa runsaasti maahanmuuttaja taustaisia työntekijöitä, jonka vuoksi koemme teon loukkaavan myös omaa henkilöstöämme.
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista velvoittaa vartioimisliikettä toimimaan tasapuolisesti ja sovinnollisuutta edistäen, yritys kunnioittaa tätä periaatetta vahvasti.

Tällainen toiminta loukkaa voimakkaasti yrityksen arvomaailmaa ja yhtiössä noudatettavaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaa.

PSG Turva Oy:n aiemmat toimet

PSG Turva Oy on aiemmin puuttunut voimakkaasti tietoonsa tulleisiin henkilökunnan rasistisiin ja loukkaaviin kirjoitteluihin sosiaalisessa mediassa. Tällaisia tapauksia on ollut yrityksen historiassa muutamia. Tämän johdosta yritys on ohjeistanut henkilökuntaansa sosiaalisen median käytössä, sekä tuonut voimakkaasti ilmi, ettei yritys hyväksy rasistista tai yhdenvertaisuutta loukkaavaa kirjoittelua.

Yrityksen toimintatapana on ollut, että kaikki tietoon tulleet tapaukset tutkitaan sisäisessä tutkinnassa. Syyllistynyt työntekijä kuullaan asiasta ja hänelle annetaan kirjallinen varoitus, ja tämän myötä mahdollisuus korjata toimintaansa. Mikäli kirjoittelu on jatkunut ja tämä on saatettu yhtiön tietoon, työntekijän työsuhde on päätetty.
Yrityksellä ei lainsäädännön puitteissa ole oikeutta seurata työntekijöiden sosiaalisen median profiileita, ja on näin ollen sen varassa mitä yrityksen tietoon saatetaan.

PSG Turva Oy:n toimenpiteet

PSG Turva Oy on ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin ilmitulleen tapauksen johdosta, ja tekoon syyllistyneen tekijän työvelvoite on päättynyt toistaiseksi 5.10.2017 sisäisen tutkinnan ajaksi.
Sisäinen tutkinta valmistuu kuluvan vuorokauden aikana, 6.10.2017 yhtiön hallitus kokoontuu päättämään jatkotoimenpiteistä.

 
Vantaalla, 5.10.2017

Petri Lokka

toimitusjohtaja

Asiakaslähtöistä sekä kotimaista turvallisuuspalvelua. Haluatko lisätietoa palveluistamme? Ota yhteyttä myyntiin helposti - Soita 010 235 7804
Lähetä
Lähetä